Cách dùng tính từ"agonizing"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"agonizing"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"agonizing"tiếng anh

1. Mang nghĩa"đau đớn, gây sầu não, âu lo"

=Something that is agonizing causes you to feel great physical or mental pain/causing great pain, worry or difficulty

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He did not wish to die the agonizing death of his mother and brother. 
  • In the heat of Rome, the wait was agonizing.
  • his father’s agonizing death 
  • It was the most agonizing decision of her life.

2. Mang nghĩa"đau đáu, khó quyết định"

=Agonizing decisions and choices are very difficult to make.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He now faced an agonizing decision about his immediate future.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE