Cách dùng tính từ"short-sighted"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"short-sighted"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"short-sighted"tiếng anh

1. Mang nghĩa"bị cận thị"

=not able to see things clearly if they are far away from you

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Testing showed her to be very short-sighted.
  • Both his eyes are short - sighted. (IELTS TUTOR giải thích: Cả hai mắt anh ta đã bị cận)

2. Mang nghĩa"thiển cận (không có khả năng dự báo trước những gì sẽ xảy ra)"

=If someone is short-sighted about something, or if their ideas are short-sighted, they do not make proper or careful judgments about the future.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • short-sighted plans
  • Environmentalists fear that this is a short-sighted approach to the problem of global warming. 
  • I think we're being very short-sighted.
  • They have the short - sighted plans. (IELTS TUTOR giải thích: Họ có những kế hoạch thiển cận)
  • It's very short-sighted of the government not to invest in technological research.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE