Cách dùng "manual" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "manual" tiếng anh

I. Dùng"manual" như adj

1. Mang nghĩa"(thuộc) tay; làm bằng tay hoặc thủ công"

=involving the use of your hands manual labour

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The job requires manual skill.
  • manual workers (IELTS TUTOR giải thích: những người lao động chân tay)

2. Mang nghĩa"điều khiển bằng tay"

=operated without electricity/operated by a person instead of automatically or using a computer

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • an old manual typewriter 
  • The car comes with either a manual or an automatic gearbox.
  •  a manual accounting system

II. Dùng"manual" như noun

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Manual  là danh từ đếm được 

Mang nghĩa"quyển sách có các thông tin hoặc chỉ dẫn thực hành (về một môn nào đó)"

=a book or digital product containing instructions for doing something, especially for operating a machine

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a training manual (IELTS TUTOR giải thích: sách huấn luyện)
  • an instruction/operating manual
  •  ...the instruction manual.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK