Cách dùng "till" "untill" tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích kĩ Cách dùng "till" "untill" tiếng anh

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Untill / Till vừa là giới từ, vừa là liên từ 

II. Cách dùng untill / till như liên từ phụ thuộc

III. Cách dùng untill / till như giới từ

Mang nghĩa "trước khi; cho đến khi"

=up to (the time that)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the holidays last until September (IELTS TUTOR giải thích: ngày nghỉ hè kéo dài cho đến tận tháng chín)
  • wait until tomorrow (IELTS TUTOR giải thích: hãy đợi đến ngày mai)
  • don't open it until your birthday (IELTS TUTOR giải thích: đừng mở ra trước ngày sinh nhật của anh)
  • I was up until three o'clock trying to get it finished! 
  • Shouldn't we wait until Antony's here?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK