Cách dùng "school of thought" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "school of thought" tiếng anh

I. Cách dùng từ "Thought"

II. Cách dùng "school of thought" tiếng anh

1. a school of thought hoặc schools of thought đều được

2. Cách dùng

Mang nghĩa "trường phái tư tưởng"

=a set of ideas or opinions that a group of people share about a matter:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There are several schools of thought about how the universe began.
  • According to this school of thought, life evolves precisely because random defects, no matter how rare, emerge at some point in every process. (IELTS TUTOR giải thích: Theo như trường phái tư duy này thì cuộc sống tiến hoá chính xác là bởi vì những hư hỏng ngẫu nhiên, dù cho hiếm hoi đến đâu, cũng hiện diện tại một điểm nào đó trong mọi tiến trình)
  • I don't belong to the school of thought that favours radical change. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không thuộc về trường phái ủng hộ sự thay đổi cấp tiến)
  • He follows school of thought. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy theo trường phái tư tưởng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK