Cách dùng "plausible" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh cung cấp cũng như hướng dẫn phân tích kĩ đề thi IELTS SPEAKING PART 1 thi thật ngày 4/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "plausible" tiếng anh

I. plausible là tính từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "hợp lý, đáng tin cậy (bản tuyên bố, lời xin lỗi..)"

=seeming likely to be true, or able to be believed

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a plausible argument (IELTS TUTOR giải thích: một lý lẽ có vẻ hợp lý)
  • a plausible explanation/excuse

2. Mang nghĩa "người có miệng lưỡi khéo léo, dẽo miệng, đường nào cũng nói được"

=A plausible person appears to be honest and telling the truth, even if they are not

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a plausible trickster (IELTS TUTOR giải thích: kẻ bịp bợm dẻo miệng)
  • a plausible salesman

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK