Cách dùng phó từ"solely"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng phó từ"solely"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng phó từ"solely"tiếng anh

Mang nghĩa"đơn độc; chỉ có"

=If something involves solely one thing or one person, it involves only this thing or this one person and no others/only; not involving somebody/something else

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Too often we make decisions based solely upon what we see in the magazines. 
  • She insisted that she was solely responsible for what had happened.
  • She was motivated solely by self-interest. 
  • Selection is based solely on merit. 
  • He became solely responsible for the firm.
  • Is measles solely an airborne infection? (IELTS TUTOR giải thích:  Có phải bệnh sởi chỉ lây qua đường không khí?)
  • These applications are developed solely by you. (IELTS TUTOR giải thích:  Chỉ có mình bạn phát triển những ứng dụng này)
  • It depends solely on what you think. (IELTS TUTOR giải thích:  Điều đó chỉ phụ thuộc vào những điều bạn nghĩ)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE