Cách dùng phó từ"partially"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng phó từ"partially"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng phó từ"partially"tiếng anh

Mang nghĩa"không hoàn chỉnh; cục bộ, một phần"

=If something happens or exists partially, it happens or exists to some extent, but not completely.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Lisa is deaf in one ear and partially blind.
  • The church has been partially demolished. (IELTS TUTOR giải thích: Nhà thờ đã bị phá hủy từng phần)
  • I agree partially on that point. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không hoàn toàn đồng ý ở điểm này)
  • Her face was partially obscured by sunglasses. (IELTS TUTOR giải thích: Kính râm phần nào đã che mất gương mặt cô ấy)
  • The scheme is partially funded by government grants. 
  • Lack of awareness about the tax credit partially explains the small number of people taking advantage of it.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE