Cách dùng phó từ"irritably"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng phó từ"irritably"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng phó từ"irritably"tiếng anh

Mang nghĩa"cáu kỉnh, cáu gắt"

=in a way that shows that you become annoyed very easily

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • "Can't you be quiet!" his mother said irritably. (IELTS TUTOR giải thích: "Con có yên không nào!" bà mẹ cáu gắt)
  • He was getting too old for the kind of crap, Grand thought irritably. (IELTS TUTOR giải thích: Anh đúng là đang trở nên quá già cho ba cái loại chuyện nhảm nhí này rồi, Grant Sullivan cáu kỉnh nghĩ)
  • "Let her read," someone said irritably. 
  • She sighed, and tapped her fingers irritably on the table.
  • Sue turned irritably back to the window. 
  • Dan shrugged irritably. 
  • He tugged irritably at his tie.
  • She snaps irritably at anyone who comes too close.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE