It is recommended/advised...that + clause (bare inf)

· Vocabulary

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng cấu trúc It is recommended/advised...that + clause (bare inf)

I. Xét ví dụ:

IELTS TUTOR xét bài tập sau:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following sentences.

It is recommended that he _______ this course.

A. took B. takes C. take D. taking

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đáp án câu này sẽ là C (Anh ấy được đề xuất nên tham gia khóa học này)
  • Cấu trúc đặc biệt: S1+ recommend+ (that) + S2 + (should) + V bare inf (chia nguyên mẫu)

II. S + advise/recommend/suggest + that + subject + (should) verb (động từ nguyên mẫu) + ….

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My friend recommended that he go home before 10 o’clock. (Bạn tôi đề nghị anh ấy về nhà trước 10 giờ.)
  • The sales clerk suggested that she try this dress. (Nhân viên bán hàng đề xuất cô gái thử chiếc váy này.)
  • CEO is advising that we finish our project today. (Giám đóc khuyên chúng tôi hoàn thành dự án trong hôm nay.)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK