"inundate / inundation" nghĩa là gì?

· Vocabulary,Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp "inundate / inundation" nghĩa là gì?

I. Cách dùng động từ "inundate"

1. "inundate" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa "giao quá nhiều công việc / cái gì cho ai"

=to give someone so much work or so many things that they cannot deal with it all

IELTS TUTOR lưu ý:

  • be inundated with/by something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We have been inundated with requests for help.
  • We’ve been inundated with calls from angry listeners.

2.2. Mang nghĩa "làm ngập cái gì"

=to flood an area with water

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • rain-water inundates the low rice-fields (IELTS TUTOR giải thích: nước mưa tràn ngập những thửa ruộng thấp)
  • If the dam breaks it will inundate large parts of the town.
  • Severe storms often cause tidal waters to crash into the dikes and inundate rivers and estuaries. (IELTS TUTOR giải thích:Những cơn bão khốc liệt thường gây ra những cơn thủy triều làm vỡ đập và làm lụt lội sông ngòi)

II. Cách dùng danh từ "inundation"

1."inundation" vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa "cơn lũ"

=a flood, or the fact of being flooded with water

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The dam saved the area from inundation.
  • a debate over the best ways to deal with repeated indundations

2.2. Mang nghĩa "rất nhiều người / vật"

=a large number of people or things that arrive somewhere like a flood, and are difficult to deal with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The town is preparing for the annual inundation of tourists. 
  • The area has seen regular inundations of incomers.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK