Cách dùng "inherently" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn kĩ thêm Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "inherently" tiếng anh

inherently mang nghĩa "vốn dĩ đã là" (adv)

in a way that exists as a natural or basic part of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There's nothing inherently wrong with his ideas. 
 • She felt that the system was inherently unfair and unequal.
 • You could say that politics is an inherently risky career, because the risk is an essential part of being a politician.
  • IELTS TUTOR giải thích: Bạn có thể nói rằng chính trị là một nghề nghiệp vốn đã đầy rủi ro, bởi vì rủi ro là một phần thiết yếu để trở thành một chính trị gia.
 • Japanese like specifications inherently
  • IELTS TUTOR giải thích: Người Nhật vốn thích những gì cụ thể
 • don't bully this widow , because she is inherently unlucky

  • IELTS TUTOR giải thích, câu này nghĩa là đừng ăn hiếp bà goá này, bởi bà ấy vốn đã kém may mắn rồi

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK