Cách dùng"in decline/on the decline"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"in decline/on the decline"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Mang nghĩa"giảm sút, suy sụp"

=If something is in decline or on the decline, it is gradually decreasing in importance, quality, or power.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Sugar cane cultivation is in decline on this island. (IELTS TUTOR giải thích:Việc trồng mía trên đảo này bị giảm sút)
  • Residential care is in decline in Ireland in numbers. (IELTS TUTOR giải thích:Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà đang giảm tại Ai-len)
  • Industry in Britain has been in decline since the 1970s. (IELTS TUTOR giải thích:Công nghiệp ở Anh bị suy sụp từ những năm 1970)
  • Freedom is in decline in many places around the world. (IELTS TUTOR giải thích:Tự do đang suy tàn ở nhiều nơi trên thế giới)
  • Thankfully the smoking of cigarettes is on the decline. 
  • He is still one of the world's most popular golfers, but his game is in decline.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE