Cách dùng"ice (n)" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"ice (n)" tiếng anh

I. "ice"là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"băng"

=water that has frozen and become solid

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There was ice on the windows. (IELTS TUTOR giải thích: Có băng trên cửa sổ)

 • The lake was covered with a sheet of ice. 
 • the body of a man perfectly preserved in a block of ice 
 • My hands are as cold as ice. substantial loss of sea ice in the Arctic Ocean
 • Yes, pits were dug in the ground, and snow was imported from the mountains – even though they were at quite a distance. The snow was stored in the pits. Ice formed at the bottom of it. Both the ice and the snow were then sold(Q22). The ice cost more than the snow and my guess is that only the wealthy members of society could afford it. (IELTS TUTOR giải thích: Có, các hố đào trong lòng đất, và tuyết được nhập từ núi - mặc dù chúng ở khá xa. Tuyết được lưu trữ trong các hố. Băng hình thành ở dưới đáy của nó. Cả băng và tuyết sau đó được bán. Băng giá hơn tuyết và dự đoán của tôi là chỉ có những thành viên giàu có của xã hội mới có thể mua được)

2. Mang nghĩa"mặt băng"

=a frozen surface that people skate on on the ice

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thường dùng the ice 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Both teams are on the ice, waiting for the whistle. (IELTS TUTOR giải thích: Cả hai đội đều đang trên băng, đợi tiếng còi)
 • The dancers came out onto the ice. 
 • People were skating on the ice. 
 • They held hands as they glided across the ice.

3. Mang nghĩa"đá (để uống nước, bia...)"

=a piece of ice used to keep food and drinks cold

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I'll have lemonade please—no ice. 
 • a glass of water with ice and lemon 
 • She ordered a vodka and ice. 
 • The glass was filled with green liquid and crushed ice.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE