Cách dùng "henceforth" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh lí giải Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "henceforth" tiếng anh

I. Henceforth là trạng từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "từ nay trở đi, từ nay về sau"

=starting from this time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Henceforth I expect you to be punctual for meetings. (IELTS TUTOR giải thích: Từ nay trở đi tôi mong anh đến họp đúng giờ)
  • Foreigners were henceforth to be encouraged to come and live in this country. (IELTS TUTOR giải thích: Từ nay trở đi người nước ngoài được khuyến khích đến sống ở quốc gia này)
  • He took the bit into his mouth and warned us that henceforth we would be answerable to him only. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy khẳng định vai trò của mình và nhắc chúng tôi từ nay trở đi phải chịu trách nhiệm với ông ta thôi)
  • Henceforth, the said building shall be the property of Brendan Duggan.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK