Cách dùng từ "hated" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh tham khảo thêm bài viết đã đạt 7.0 IELTS WRITING topic sports của học sinh IELTS TUTOR lớp IELTS ONLINE đã đi thi ngày 22/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "hated" tiếng anh đây là từ khá nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR dùng nhưng chưa hiểu kĩ

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Hated (adj) có nghĩa là bị ghét, không được yêu thích
  • Nếu như đã đọc kĩ về tính từ chủ động và tính từ bị động mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ thì hated thuộc nhóm tính từ - ed (bị động) tức là bị ai đó ghét, chứ không phải cái gì tạo cảm giác ghét nhé 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was the most hated teacher in the school. 
  • Why is she so hated?
  • No leader was more hated than him. 
  • The more dominant they become, the more hated they are. 
  • a TV show about the most hated family in America

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK