Cách dùng GIVEN như giới từ trong cấu trúc GIVEN + sth hoặc GIVEN THAT

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn em rất kĩ cách nhận diện các dạng biểu đồ thường gặp trong IELTS WRITING TASK 1 (Academic), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng GIVEN như giới từ trong cấu trúc GIVEN + sth hoặc GIVEN THAT

1. Given ở đây là giới từ (Given + sth = Xét, căn cứ)

  • Chữ GIVEN là hình thức past participle của GIVE, nhưng dùng như một preposition, và có nghĩa như ASSUMED, CONSIDERING, coi như, xét

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Given the success of this program, the Government is continuing its contribution with $12M in 2011. (căn cứ vào sự thành công....)
  • Given his age, he's a remarkably fast runner (Ở độ tuổi của nó...)

2. Given that = Given the fact that = Because

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Given (the fact) that he's had six months to do this, he hasn't made much progress.

Cách dùng dấu phẩy đối với Given that

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cách dùng Given that cũng giống như hướng dẫn về liên từ phụ thuộc because mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn, đọc kĩ về vị trí đặt dấu phẩy (Mục 2) 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK