Cách dùng "even" tiếng anh

· Vocabulary

I. even dùng như adj

1. Mang nghĩa "bằng phẳng, trơn tru"

(flat and smooth, or on the same level)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We resurfaced the floor because it wasn't even.
  • Spread a nice even layer of butter on each slice of bread.

2. Mang nghĩa "chẵn"

(forming a whole number that can be divided exactly by two)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • two , four , six ... are even numbers (hai, bốn, sáu... là những số chẵn)

II. even dùng như adv

1. Mang nghĩa "thậm chí, ngay cả" (dùng để nhấn mạnh)

(used to show that something is surprising, unusual, unexpected, or extreme)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to doubt even the truth (nghi ngờ ngay cả sự thật) 
  • he never even opened the letter (thậm chí nó cũng chưa bao giờ bóc lá thư ấy)

2. Cách dùng EVEN IF / EVEN THOUGH / EVEN SO / EVEN WHEN

IELTS TUTOR xét ví dụ từ bài làm sổ tay từ vựng của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Cách dùng "even" tiếng anh

IELTS TUTOR giải thích kĩ:

  • Even như những gì IELTS TUTOR hướng dẫn ở đây sẽ là trạng từ (adv) nên nếu dùng ở đây như vậy tức là sai (vì nếu even là trạng từ thì tức câu này bị sai khi hai câu nối nhau bằng dấu , )
  • Để viết cho đúng thì sẽ thêm Even though .....
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE