Cách dùng động từ"wilt"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"wilt"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"wilt"

1."wilt" là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tàn héo rủ xuống"

=If a plant wilts, it gradually bends downwards and becomes weak because it needs more water or is dying.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The leaves are beginning to wilt. (IELTS TUTOR giải thích: Lá cây bắt đầu héo)
  • The roses wilted the day after she bought them. 
  • Remove any damaged or wilted leaves.
  • Put the flowers in water before they wilt.
  • Cut flowers will soon wilt without water. 
  • After only an hour's hiking they were beginning to wilt in the heat.

2.2. Mang nghĩa"suy yếu, hao mòn, tiều tuỵ, nản lòng, nản chí"

=If someone wilts, they become weak or tired, or lose confidence.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She soon wilted in the morning heat. 
  • The government wilted in the face of such powerful pressure.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE