Cách dùng động từ "unwind" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh cung cấp PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng động từ "unwind" tiếng anh

I. unwind vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"tháo ra, trải ra (cái gì đã cuộn, đã quấn)"

=to become straighter or looser after being wrapped around something else, or to make something do this

IELTS TUTOR lưu ý:

  • unwind mang nghĩa này vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to unwind a ball of string (IELTS TUTOR giải thích: tháo một cuộn dây)
  • She slowly unwound the scarf from around her neck.

2. Mang nghĩa "giải trí"

=to begin to relax after you have been working hard or feeling nervous

IELTS TUTOR lưu ý:

  • unwind mang nghĩa này là nội động từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I need to sit down and unwind for half an hour.
  • The children need to unwind after such a long car journey. (IELTS TUTOR giải thích: Bọn trẻ cần được thư giãn sau một chuyến đi xa bằng xe hơi)
  • What do you do to unwind after a busy day at work? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn làm gì để thư giãn sau một ngày làm việc bận rộn?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK