Cách dùng động từ "top" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng động từ "top" tiếng anh

I. "top" là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "ở trình độ / mức độ cao hơn; vượt qua tất thảy / đứng số 1 trong làng"

=to be better or more impressive than something else / to be in the most important or popular position in a series of things

IELTS TUTOR lưu ý:

 • top a bill
 • top a list/chart

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I don’t think I can top your fishing story.
 • Topping our entertainment bill tonight is someone I know you’ll love.
 • The book is now topping bestseller lists all over the world.
 • that story tops all I have ever heard (IELTS TUTOR giải thích: câu chuyện ấy hay hơn tất cả những câu chuyện mà tôi đã từng được nghe)
 • a chart-topping record (IELTS TUTOR giải thích: kỷ lục đứng đầu bảng)

2. Mang nghĩa "đo được, cao đến, lên đến"

=to be larger than a particular amount

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the tree tops three meters (IELTS TUTOR giải thích: cây cao đến ba mét)
 • The costs for the project may top £50 million.

3. Mang nghĩa "đặt ở trên, chụp lên"

=to cover something with a layer of something else top something with something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, top thường ở bị động 
 • be topped by something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • pizza topped with cheese
 • hills topped by clumps of trees

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK