Cách dùng động từ "spoil" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Phân tích bài essay về "British emigration to selected destinations" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "spoil" tiếng anh

I. spoil vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng

1. Dùng "spoil" như ngoại động từ

1.1. Mang nghĩa "làm hư hỏng, làm đổ nát (cái gì)"

=to destroy or reduce the pleasure, interest, or beauty of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He tried not to let the bad news spoil his evening. 
 • The oil spill has spoiled the whole beautiful coastline. 
 • I haven't seen the film, so don't spoil it for me by telling me what happens. 
 • You'll spoil your appetite for dinner if you have a cake now.
 • holidays spoilt by bad weather (IELTS TUTOR giải thích: thời tiết xấu đã làm hỏng những ngày nghỉ)
 • the performance was spoilt by the rain (IELTS TUTOR giải thích: mưa làm hỏng cả cuộc biểu diễn)
 • the news spoilt his dinner (IELTS TUTOR giải thích: tin đó làm cho anh ta ăn cơm mất ngon)

1.2. Mang nghĩa "làm hư, làm hại tính cách (một đứa trẻ) do thiếu kỷ luật, nuông chiều"

=to allow a child to do or have everything that it wants to, usually so that it expects to get everything it wants and does not show respect to other people

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a spoilt child (IELTS TUTOR giải thích: một đứa trẻ hư (vì nuông chiều))
 • Mr Harvey, unable for once to do exactly as he wanted, sulked just like a spoiled child.

1.3. Mang nghĩa "nuông chiều bản thân (thường dùng spoil myself)"

=to treat someone very or too well, especially by being extremely generous

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • When I'm feeling miserable I go shopping and spoil myself - a couple of new dresses always make me feel better.

2. Dùng "spoil" như nội động từ

Mang nghĩa "thối, ươn (quả, cá...)"

=When food spoils or is spoiled, it is no longer good enough to eat

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • these fruit will not spoil with keeping (IELTS TUTOR giải thích: những quả này để lâu không thối)
 • The dessert will spoil if you don't keep it in the fridge.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0