Cách dùng động từ"socialize"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"socialize"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"socialize"

1."socialize"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"giao lưu"

=If you socialize, you meet other people socially, for example at parties.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...an open meeting, where members socialized and welcomed any new members. 
  • an opportunity to socialize with new colleagues (IELTS TUTOR giải thích:   một cơ hội để hoà mình với các bạn đồng nghiệp mới)
  • It distressed her that she no longer socialized with old friends.

2.2. Mang nghĩa"hoà nhập xã hội, làm cho ai thích nghi với xã hội"

=When people, especially children, are socialized, they are made to behave in a way which is acceptable in their culture or society.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You may have been socialized to do as you are told.
  • From the time you are born you have to be socialised into being a good father.

2.3. Mang nghĩa"xã hội hoá, tổ chức theo phương thức xã hội chủ nghĩa"

=When something is socialized, it is made to operate on socialist principles.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...a socialist system in which the ownership of the means of production will be socialized.
  •  ...the debate over how a fully socialized economy might work.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE