Cách dùng động từ "reprimand" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng động từ "reprimand" tiếng anh

I. reprimand là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "khiển trách, mắng"

=to express to someone your strong official disapproval of them

IELTS TUTOR lưu ý:

  • reprimand someone for something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She was reprimanded by her teacher for biting another girl.
  • He was severely reprimanded for his unsuitable behaviour.
  • He has no backbone because he was afraid to reprimand her. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta không có dũng khí vì anh ta sợ không dám khiển trách cô ấy)
  • My parents often reprimand me when I get home late at night. (IELTS TUTOR giải thích: Cha mẹ tôi thường la tôi khi tôi về nhà khuya)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK