Cách dùng động từ"refill"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"refill"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"refill"

1."refill"là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"làm cho đầy lại"

=If you refill something, you fill it again after it has been emptied/to fill something again

IELTS TUTOR lưu ý:

  • refill something (with something) 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I refilled our glasses.
  • He got up and refilled their glasses.
  • He refilled their glasses with ice-cold lemonade.
  • He refilled her glass. 
  • She refilled the kettle with fresh water. 
  • Our glasses were constantly refilled. 
  • He refilled her cup with coffee.
  • Let me refill your glass. (IELTS TUTOR giải thích: Để tôi rót thêm cho bạn)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE