Cách dùng động từ"procrastinate"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"procrastinate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"procrastinate"

1."procrastinate" là nội động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"trì hoãn, để chậm lại; chần chừ"

=to delay doing something until later, usually something that you do not want to do/If you procrastinate, you keep leaving things you should do until later, often because you do not want to do them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Often she would procrastinate until the final moment came to sit down and write the paper. (IELTS TUTOR giải thích: Thông thường cô ấy cứ trì hoãn cho đến phút chót mới chịu ngồi xuống và viết bài luận)
  • Most often we procrastinate when faced with something we do not want to do
  • I know I've got to deal with the problem at some point - I'm just procrastinating.
  • When it comes to housework, I tend to procrastinate.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE