Cách dùng động từ "offend" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng động từ "offend" tiếng anh

I. Offend vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "xúc phạm; làm cho ai bực mình; làm cho ai khó chịu"

= to make someone upset and angry by doing or saying something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này offend là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • she was offended at /by his sexist remarks (IELTS TUTOR giải thích: cô ấy khó chịu vì những nhận xét coi thường phụ nữ của hắn ta)
 • sounds that offend the ear (IELTS TUTOR giải thích: những âm thanh chỏi tai)
 • an ugly building that offends the eye (IELTS TUTOR giải thích: một toà nhà xấu xí chướng mắt)
 • They avoided saying anything that might offend their audience. 
 • We will not publish material that may offend the sensibilities of our readers. 
 • The chairman did not seem offended by the criticism.

2. Mang nghĩa "phạm tội, làm điều lầm lỗi; vi phạm, phản lại"

=to commit a crime / to break a law or rule, or to do something against your principles

IELTS TUTOR lưu ý:

 • offend against
 • Với nghĩa này offend là nội động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to offend against law (IELTS TUTOR giải thích: vi phạm luật pháp)
 • Over half the prisoners released had offended again within a year.
 • legislation that offends against common sense

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK