Cách dùng động từ "narrow" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "narrow" tiếng anh

I. Narrow vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng động từ "narrow" tiếng anh

Mang nghĩa "thu hẹp; (làm cho) hẹp lại"

=to become less wide or to make something less wide

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The road narrows after the bridge. 
  • He narrowed his eyes in suspicion. 
  • They have narrowed the focus of the investigation, to concentrate on younger adults.
  •  We must strive to narrow the gap between rich and poor.
  • in order to widen the road , they had to narrow the pavement (IELTS  TUTOR  giải  thích: để mở rộng đường, họ phải thu hẹp lề đường lại)
  • the road narrows here (IELTS  TUTOR  giải  thích: đến đây con đường hẹp lại)
  • her eyes narrowed suddenly (IELTS  TUTOR  giải  thích: đôi mắt bà ta đột nhiên nheo lại)
  • the gap between the two parties has narrowed considerably (IELTS  TUTOR  giải  thích: khoảng cách giữa hai phía đã thu hẹp lại đáng kể)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK