Cách dùng động từ "mourn" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR giới thiệu Cách dùng động từ "mourn" tiếng anh

I. "mourn" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "than khóc, thương tiếc, tưởng niệm"

=to feel extremely sad because someone has died, and to express this in public / to be sad or disappointed because something no longer exists or is not as good as it was in the past

IELTS TUTOR lưu ý:

  • mourn for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • she mourned (for / over) her dead child for many years (IELTS TUTOR giải thích: bà ta than khóc đứa con đã qua đời trong nhiều năm qua 
  • we all mourn the destruction of a well loved building (IELTS TUTOR giải thích: tất cả chúng tôi đều nuối tiếc vì việc phá hủy một toà nhà yêu dấu)
  • We are mourning the loss of our close friend. 
  • Many came to mourn their friend. 
  • He still mourns for his brother.
  • The town is mourning the loss of its most beautiful building.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking