Cách dùng động từ "implement" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh lí giải Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "implement" tiếng anh

I. Implement là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "thi hành, thực hiện đầy đủ (giao kèo, khế ước...)"

=to start using a plan or system

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The changes to the national health system will be implemented next year.
  • They can implement their work. (IELTS TUTOR giải thích: Họ có thể triển khai công việc của mình)
  • I can implement the ideas. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có thể triển khai các ý tưởng)
  • It's difficult to implement this project. (IELTS TUTOR giải thích: Thật khó khăn để thực hiện dự án này)
  • We need to implement the plan. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta cần phải thực hiện kế hoạch)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK