Cách dùng động từ "hinder" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR cung cấp thêm Cách dùng động từ "hinder" tiếng anh

I. Hinder là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "cản trở, gây trở ngại"

=to stop someone or something from making progress or developing

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to hinder someone's work (IELTS TUTOR giải thích: cản trở công việc của ai)
  • to hinder someone from working (IELTS TUTOR giải thích: cản trở không để ai làm việc gì)
  • Bad weather is hindering the search for survivors.
  • High winds have hindered firefighters in their efforts to put out the blaze. 
  • Her progress certainly hasn't been hindered by her lack of experience.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK