Cách dùng động từ "glory" & cụm "glory in sth" tiếng anh

· Cách dùng từ

I. "glory" là nội động từ

II. Cách dùng "glory in something"

Mang nghĩa "lấy làm hãnh diện về cái gì, tự hào về cái gì"

=to get a lot of pleasure or satisfaction from something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Last week the Tulsa club gloried in its third U.S. Open tournament.
  • He is still glorying in the success of his first Hollywood film. 
  • She glories in the fact that she's much better qualified than her sister.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking