Cách dùng động từ "focus" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "focus" tiếng anh

I. Focus vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. focus (sth) on sb/sth: tập trung

=to give a lot of attention to one particular person, subject, or thing

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Tonight's programme focuses on the way that homelessness affects the young.
  •  When the kitchen is finished I'm going to focus my attention on the back yard and get that straightened out.
  • I'm finding it hard to focus today. 
  • I know it's noisy in here, but try to focus.
  • Just focus on quality. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy chỉ chú trọng vào chất lượng)
  • I focus on my goals. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi chú trọng vào mục tiêu của tôi)
  • Leaders focus on personal position. (IELTS TUTOR giải thích: Các lãnh đạo coi trọng vị trí cá nhân)

2. Mang nghĩa "làm tụ vào"

to direct attention toward something or someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to focus the sun's rays on something (IELTS TUTOR giải thích: làm tia nắng tụ vào vật gì)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking