Cách dùng động từ"elect"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"elect"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"elect"

1."elect" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"bầu, lựa chọn người đại diện cho mình"

=to choose someone by voting so that they represent you or hold an official position

IELTS TUTOR lưu ý:

 • elect someone to something
 • elect someone as something
 • elect someone president/chairman/leader etc
 • elect someone to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • X was elected again as Secretary General (IELTS TUTOR giải thích: Ông X được bầu lại làm Tổng thư ký)
 • They elected me (to be) chairwoman (IELTS TUTOR giải thích: họ bầu tôi làm chủ tịch)
 • Every nation should have a right to elect its own government. 
 • The council is elected by popular vote. 
 • He was elected to parliament by a large majority. 
 • Lee Yuan-tzu was elected the next day as Vice President. 
 • Smith was elected executive chairman of a new steering committee. 
 • We were elected to tackle poverty, and that’s what we will do.

2.2. Mang nghĩa"lựa chọn"

=If you elect to do something, you choose to do it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • elect to do something

 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • After six months he elected to take early retirement
 • They had elected to remain at home. 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE