Cách dùng động từ "distract" & cụm "distract (so's) attention from sth "

· Cách dùng từ

Bên cạnh phân tích đề thi thật task 1 viết thư của IELTS GENERAL được sửa rất kĩ bởi giáo viên cho bạn học sinh đã đi thi ngày đó và đạt 6.0 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "distract" & cụm "distract (so's) attention from sth "

I. Cách dùng động từ "distract"

1. distract là ngoại động từ

2. Cách dùng

=to get someone’s attention and prevent them from concentrating on something / If something distracts you or your attention from something, it takes your attention away from it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • distract someone from something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She was distracted by the sound of running water. 
 • We must let nothing distract us from our purpose.
 •  Tom admits that playing video games sometimes distracts him from his homework.
 • Don't let yourself be distracted by fashionable theories.
 • We try to distract attention from the crisis. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi cố gắng làm sao lãng sự chú ý khỏi cuộc khủng hoảng)
 • Don't allow noise to distract you from your work. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng để tiếng ồn làm xao nhãng công việc)
 • We must let nothing distract us from our tasks. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi buộc không được để cho điều gì làm chúng tôi sao lãng nhiệm vụ)
 •  A disturbance in the street distracted my attention.

II. distract (someone’s) attention from something ​

Mang nghĩa "làm xao nhãng sự chú ý khỏi cái gì"

=to do something in order to stop someone from paying attention to something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They tried to distract attention from the crisis.
 • to distract someone's attention from more important matters (IELTS TUTOR giải thích: làm cho ai lãng đi không chú ý đến những vấn đề quan trọng hơn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking