Cách dùng động từ"deliver"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"deliver"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"deliver"

1."deliver" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"phân phát; giao"

=to take something, especially goods or letters, to a place/to give information or documents to someone

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, deliver là ngoại động từ 
 • deliver something to something
 • deliver something by hand
 • deliver something to someone
 • deliver someone to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The package was delivered this morning. 
 • A courier delivered the parcels (to our office) (IELTS TUTOR giải thích: một người đưa thư đã phát các gói (đến văn phòng của chúng tôi))
 • Would you like to have the latest fashions delivered to your door? 
 • Your flowers will be delivered by hand to your door on the day of your choice.
 • The message was delivered by the Finnish ambassador. 
 • These records should be delivered to the Registrar at the end of every financial year.
 • He was safely delivered to his hotel.

2.2. Mang nghĩa"đọc, phát biểu"

=to give a formal talk to a group of people

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, deliver là ngoại động từ 
 • deliver a speech/lecture/address

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The main speech was delivered by Anne Samson.
 • To deliver a speech (IELTS TUTOR giải thích: đọc một bài diễn văn)

2.3. Mang nghĩa"tuyên án"

=to give an official decision

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, deliver là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The jury returned to deliver their verdict.

2.4. Mang nghĩa"đem lại cái gì đã được mong đợi hoặc hứa hẹn, thực hiện lời hứa "

=to do something that you have promised to do

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, deliver vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ 
 • deliver on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • No one believed that he would be able to deliver everything that he had promised. 
 • How will the government deliver on its election promises?
 • They promise to finish the job in June, but can they deliver (on that )? (IELTS TUTOR giải thích: họ hứa sẽ làm xong công việc vào tháng sáu, nhưng liệu họ có giữ được lời hứa không?)

2.5. Mang nghĩa"Cung cấp dịch vụ"

=to provide a service

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, deliver là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • These reforms will enable us to deliver health services more efficiently.

2.6. Mang nghĩa"sinh (con); đẻ"

=to help a woman to give birth to a baby

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, deliver là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The baby was delivered by a paramedic.
 • Her baby was delivered by her own doctor (IELTS TUTOR giải thích: chính ông bác sĩ riêng của bà ấy đã đỡ đẻ cho bà ấy)

2.7. Mang nghĩa"cứu ai ra khỏi cái gì; giải thoát"

=to free someone from an unpleasant situation

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, deliver là ngoại động từ 
 • deliver someone from something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It was another hundred years before they were finally delivered from slavery.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE