Cách dùng từ "choose (verb)" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "choose" tiếng anh

I. Choose vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng

1. ( to choose between A and B / A from B ) ( to choose somebody / something as something ) chọn; lựa

=to decide what you want from two or more things or possibilities

IELTS TUTOR lưu ý:

 • choose somebody to be/do something
 • choose whether, what, etc…
 • choose to do something
 • choose A over B
 • choose somebody/something as/for something
 • choose between A and/or B
 • choose something
 • choose A from B

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We chose Phil McSweeney to be chairperson. 
 • You'll have to choose whether to buy it or not. 
 • We chose to go by train. 
 • The children chose milk over juice.  
 • He chose banking as a career.  
 • She had to choose between staying in the UK or going home.  
 • Sarah chose her words carefully.  
 • We have to choose a new manager from a shortlist of five candidates.
 • She had to choose between the two men in her life. 
 • Danny, come here and choose your ice cream. 
 • He chose a shirt from the many in his wardrobe.
 • It's difficult choosing where to live. 
 • I've chosen a present for Luis. 
 •  I've chosen Luis a present. 
 • Yesterday the selectors chose Dales as the team's new captain. 
 • The firm's directors chose Emma to be the new production manager.
 • To choose carefully (IELTS TUTOR giải thích: chọn lựa kỹ lưỡng)
 • It's not easy to choose a career (IELTS TUTOR giải thích: đâu phải dễ chọn một nghề)
 • They chose him as editor-in-chief /to be editor-in-chief (IELTS TUTOR giải thích: họ quyết định chọn ông ấy làm tổng biên tập)
 • Choose for yourself (IELTS TUTOR giải thích: anh cứ việc chọn, anh cứ chọn lấy)
 • You may do as you choose (IELTS TUTOR giải thích: anh muốn làm gì thì cứ làm (anh cứ làm (như) ý anh))
 • He had to choose resigning or retiring early (IELTS TUTOR giải thích: ông ta phải lựa chọn giữa việc từ chức hoặc về hưu non)
 • We offer a wide range of projects to choose from (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi đưa ra rất nhiều dự án để lựa chọn)

2. Mang nghĩa "quyết định (làm hoặc không làm điều gì)"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • On second thoughts , I chose not to help them (IELTS TUTOR giải thích: Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định không giúp họ)
 • The author chooses to remain anonymous (IELTS TUTOR giải thích: tác giả quyết định không nêu tên mình ra (tác giả quyết định giấu tên))
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE