Cách dùng động từ"befit"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"befit"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"befit"

1."befit" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"thích hợp, hợp với"

=to be suitable and good enough for somebody/something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • something befits somebody

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They offered him a post befitting his seniority and experience.
  • He writes beautifully, as befits a poet.
  • For the trust reposed in me, I will return the courage and the devotion that befit the time. I can do no less. (IELTS TUTOR giải thích:  Để đáp lại sự tín nhiệm của các bạn dành cho tôi, tôi phải chứng tỏ dũng khí và lòng tận tâm đúng như thời thế đòi hỏi. Tôi không thể làm khác hơn được)
  • It was a lavish reception as befitted a visitor of her status. 
  • He lived in the style befitting a gentleman.
  • As befits its rural mountain setting, the nine-room inn serves up a huge country breakfast.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE