Cách dùng động từ "avoid" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về Cách dùng động từ "avoid" tiếng anh

I. avoid là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "tránh cho việc gì không xảy ra"

=to try to prevent something from happening

IELTS TUTOR lưu ý:

 • avoid doing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Try to avoid confrontation. 
 • the government urges the belligerent parties to avoid the useless bloodsheds (IELTS TUTOR giải thích: chính phủ khuyên các bên tham chiến nên tránh những cuộc đổ máu vô ích)
 • I want to avoid being drawn into the argument.

2. Mang nghĩa "né tránh cái gì / ai" "né tránh không làm gì"

=to try not to go near someone or something / to make certain that you do not meet or communicate with someone / to choose not to do something in order to achieve a better result

IELTS TUTOR lưu ý:

 • avoid someone/something like the plague = tránh như tà
 • avoid doing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We went early to avoid the crowds. 
 • Avoid that area after dark.
 • We crossed the road to avoid him. 
 • I want to avoid speaking to him until I’ve got more details.
 • to avoid bad company (IELTS TUTOR giải thích: tránh xa bạn bè xấu)
 • When taking this medication it is advisable to avoid alcohol. 
 • Where possible, we have avoided using technical terms.
 • He dislikes work and will avoid it whenever he can.
 • She’s just avoiding having to go back to work.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking