Cách dùng động từ"augment"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"augment"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng động từ"augment"

1."augment"là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"làm tăng lên"

=to increase the size or value of something by adding something to it/To augment something means to make it larger, stronger, or more effective by adding something to it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The new financing required to augment the current operations of the company is in the region of two million dollars. (IELTS TUTOR giải thích: Nguồn tài chính mới cần thiết để làm tăng thêm các hoạt động hiện tại của công ty là trong khoảng hai triệu đô la)
  • In order to augment the effect of this exhibition, we are contemplating a publicity drive ahead of the inauguration. (IELTS TUTOR giải thích: Để tăng thêm hiệu quả của cuộc triển lãm này, chúng tôi đang suy tính một đợt quảng cáo trước khi khai mạc triển lãm)
  • He wrote magazine articles in order to augment his income. 
  • The band had been augmented by two extra trombonists.
  • While searching for a way to augment the family income, she began making dolls.
  • He would have to find work to augment his income.
  • He augmented his income by taking a second job.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK