Cách dùng động từ "attempt" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "attempt" tiếng anh

I. Attempt là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "cố gắng làm cái gì; thử làm cái gì"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • attempt thường không dùng bị động 
  • attempt to do sth 

=to try to do something, especially something difficult

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • To attempt a hard task (IELTS TUTOR giải thích: Cố gắng làm một việc khó khăn)
  • The prisoners of war attempted a jailbreak , but failed (IELTS TUTOR giải thích: Các tù binh toan vượt ngục, nhưng đã thất bại)
  • To attempt the impossible (IELTS TUTOR giải thích: Cố làm một việc không thể làm được)
  • All candidates must attempt Questions 1 -5 (IELTS TUTOR giải thích: Tất cả các thí sinh đều phải làm thử các câu hỏi 1 - 5)
  •  He was charged with attempted robbery (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta bị kết tội mưu toan cướp của)
  • She will attempt to beat the world record (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy sẽ cố gắng phá kỷ lục thế giới)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking