Cách dùng động từ "allot" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "allot" tiếng anh

I. allot là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "phân công, giao (phân việc cho ai); định dùng (một số tiền vào việc gì) chia phần, phân phối"

=to give something, especially a share of something available, for a particular purpose

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They allotted everyone a separate desk. 
  • They allotted a separate desk to everyone. 
  • The ministry of culture will be allotted about 15% less this year.
  • We allot a portion of the yard for a garden. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi dành một phần của khoảng sân để làm khu vườn)
  • You should allot the time logically. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn nên phân phối thời gian hợp lý)
  • Three hours have been allotted to/for this task. 
  • The museum is planning to increase the amount of space allotted to modern art.
  • How many students finished the test in the allotted time?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK