Cách dùng động từ"abuse"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"abuse"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"abuse"

1."abuse" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"ngược đãi, hành hạ, đối xử tệ bạc"

=to treat someone in a cruel or violent way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Prisoners were regularly abused by their guards.

2.2. Mang nghĩa"lăng mạ; sỉ nhục"

=to use something in a bad, dishonest, or harmful way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They were accused of abusing their power to keep prices artificially high. 
  • Those with access to private information must not abuse that trust.

2.3. Mang nghĩa"sử dụng sai mục đích; lạm dụng"

=to speak to someone in an angry, offensive way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was fined £10,000 for verbally abusing the umpire.
  • to abuse one's power (IELTS TUTOR giải thích: lạm dụng quyền hành của mình)
  • to abuse somebody's hospitality /confidence (IELTS TUTOR giải thích: lạm dụng lòng hiếu khách/lòng tin của ai)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE