Dấu gạch ngang & Dấu gạch nối trong tiếng anh

· Grammar

I. Phân biệt dấu gạch nối & dấu gạch ngang

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dấu gạch nối, đúng như tên gọi dùng để nối hai hoặc nhiều từ lại với nhau 
  • Dấu gạch ngang, cách dùng giống () để bổ sung & giải thích ý rõ hơn

II. Dấu gạch nối trong tiếng Anh

1. Định nghĩa

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Ký hiệu (-) được gọi là dấu gạch nối trong tiếng Anh, là một đường ngang ngắn được sử dụng trong các từ.
  • Dấu gạch nối dùng để nối các từ với nhau (hoặc 1 phần của từ với nhau)
  • Dấu gạch nối đặc biệt được dùng trong văn viết không trang trọng, dùng giống như cách dùng của dấu hai chấm, dấu chấm phẩy hay dấu ngoặc

2. Khi nào dùng dấu gạch nối

IELTS TUTOR hướng dẫn Khi nào dùng dấu gạch nối

III. Dấu gạch ngang trong tiếng anh

1. Được dùng giống như cách dùng của dấu hai chấm, dấu chấm phẩy hay dấu ngoặc.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There are three things I can never remember - names, faces, and I have forgotten the other.
  • We had a great time in Greece - the kids really loved it.
  • My mother - who rarely gets angry - really lost her temper.

2. Được dùng để giới thiệu phần được suy nghĩ thêm, sự bất ngờ hay ngạc nhiên.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We'll be arriving on Monday morning - at least, I think so.
  • And then we met Bob - with Lisa, believe it or not!
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE