Cách dùng danh từ "variety" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "variety" tiếng anh

I. "Variety" vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Dùng "variety" như danh từ không đếm được

1.1. Mang nghĩa "sự đa dạng"

=the characteristic of often changing and being different

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • When planning meals, you need to think about variety and taste as well as nutritional value. 
 • Sexual reproduction serves to create genetic variety. 
 • Work on the production line is monotonous and lacks variety.
 • We all need variety in our diet (IELTS TUTOR giải thích: tất cả chúng tôi đều cần có chế độ ăn luôn luôn thay đổi) 
 • A life full of change and variety (IELTS TUTOR giải thích: một cuộc đời nhiều thay đổi và muôn màu muôn vẻ)

1.2. Mang nghĩa "chương trình tạp kỹ (biểu diễn ca, nhạc, múa, xiếc...)"

=a type of entertainment which includes several separate short performances, such as singing, dancing, magic tricks, and telling jokes

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • A variety show

2. Dùng "variety" như danh từ đếm được

Mang nghĩa "nhiều thứ; đủ loại; số những đồ vật khác nhau"

=a type, esp. one among a group of things that share general features and differ in some details

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Several different varieties of sparrows live around here.
 • We need to create new varieties of drought-resistant coffee. 
 • We select apple varieties with a longer shelf-life.
 • Due to a variety of causes (IELTS TUTOR giải thích: do nhiều nguyên nhân)
 • Collect rare varieties of stamps (IELTS TUTOR giải thích: sưu tập các loại tem hiếm)

III. Phân biệt"the variety of" & "a variety of"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE