Cách dùng danh từ"turbulence"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"turbulence"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"turbulence"

1."turbulence"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự hỗn loạn; sự bất an, sự náo động"

=Turbulence is a state of confusion and disorganized change.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • political turbulence sự hỗn loạn về chính trị
  • We may experience just a little bit of turbulence. (IELTS TUTOR giải thích: Có thể chúng ta phải chịu một chút rung động)
  • The 1960s and early 1970s were a time of change and turbulence.
  •  ...a region often beset by political turbulence.
  • We experienced severe turbulence during the flight. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi bị xóc tới xóc lui trong suốt chuyến bay)

2.2. Mang nghĩa"sự nhiễu loạn, sự chuyển động dữ dội, sự chuyển động không đều (của không khí, nước)"

=Turbulence is violent and uneven movement within a particular area of air, liquid, or gas.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His plane encountered severe turbulence and winds of nearly two-hundred miles an hour.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK