Cách dùng danh từ "the human race" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "the human race" tiếng anh

I. "The human race" là danh từ đếm được ở số ít

II. Cách dùng

Mang nghĩa"loài người"

=all people as a group

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We have a responsibility to the human race to deal with global warming.
  • This is the biggest health problem that faces the human race.
  • The human race is the same as mankind. 
  • Can the human race carry on expanding and growing the same way that it is now?
  • The human race develops strongly. (IELTS TUTOR giải thích: Loài người phát triển mạnh mẽ)
  • All the human race will die. (IELTS TUTOR giải thích: Tất cả loài người sẽ chết)
  • He acts like he hates the whole human race. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta cư xử như thể anh ta ghét bỏ cả loài người)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc