Cách dùng danh từ "text" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "text" tiếng anh

I. Text vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "đoạn văn bản"

=the written words in a book, magazine, etc., not the pictures

IELTS TUTOR lưu ý:

 • text với nghĩa này là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The book has 500 pages of text.
 • There are 200 pages of text and illustrations.
 • too much text and not enough pictures (IELTS TUTOR giải thích: quá nhiều chữ và ít tranh)
 • the index refers the reader to pages in the text (IELTS TUTOR giải thích: bản mục lục chỉ dẫn cho người đọc tìm các trang trong bài)

2. Mang nghĩa "nguyên văn, nguyên bản (của một tài liệu, tác giả..)"

=a written record of the words of a speech, lecture, programme, or play

IELTS TUTOR lưu ý:

 • text với nghĩa này vừa là danh từ không đếm được vừa đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the full text of the Prime Minister's speech (IELTS TUTOR giải thích: toàn bộ nguyên văn bài nói của Thủ tướng)
 • a corrupt text (IELTS TUTOR giải thích: một nguyên bản đã bị sai lạc (do có nhiều lỗi khi sao chép))
 • The text of the lecture is available from the departmental office.

3. Mang nghĩa "tin nhắn"

=a text message

IELTS TUTOR lưu ý:

 • text với nghĩa này là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I'll send you a text as soon as I have any news.

4. Mang nghĩa "sách, vở kịch... được quy định để học hoặc làm một phần của chương trình học"

=a book or piece of writing that you study as part of a course

IELTS TUTOR lưu ý:

 • text với nghĩa này là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • "Ulysses" is a set text for the exam.
 • Hamlet is a set text for A level this year (IELTS TUTOR giải thích: Hamlet là một vở kịch quy định cho trình độ A năm nay)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK