Cách dùng danh từ"substitute"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"substitute"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"substitute"

1."substitute"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"người thay thế, vật thay thế"

=something that is used instead of something else/something that people accept instead of something else, even though they know that it is not as good or as useful

IELTS TUTOR lưu ý:

  • a milk/sugar/meat substitute 
  • substitute for
  • a poor/inadequate substitute
  • be no substitute for something (=to not be as good)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We couldn’t get cream, so we used yoghurt as a substitute. 
  • a synthetic substitute for rubber
  • I am unable to attend their marriage, but I'll send my eldest son as a substitute (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không dự được đám cưới của họ, nhưng tôi sẽ cho con trai cả của tôi đi thay)
  • Rituals and superstitions may become a substitute for a religious life. 
  • Of course a pet is a poor substitute for human companionship.  
  • Feeling sorry for someone is no substitute for love.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE