Cách dùng danh từ "relation" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "relation" tiếng anh

I. "Relation" vừa là danh từ đếm được & không đếm được

II. Cách dùng

1. [Luôn dùng số nhiều] Relations mang nghĩa "quan hệ; sự giao thiệp (giữa hai nước, hai người..)

(the way in which two people or groups of people feel and behave towards each other)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to have business relations with somebody (IELTS TUTOR giải thích: có giao thiệp buôn bán với ai)
 • to enter into relations with someone (IELTS TUTOR giải thích: giao thiệp với ai)
 • diplomatic /international relations (IELTS TUTOR giải thích: quan hệ ngoại giao/quốc tế)
 • the friendly relations (existing ) between our countries (IELTS TUTOR giải thích: quan hệ hữu nghị (tồn tại) giữa hai nước chúng ta)
 • to break off (all ) relations with one's family (IELTS TUTOR giải thích: cắt đứt (mọi) quan hệ với gia đình)
 • Relations between him and his new wife are rather strained. 

2. [Danh từ không đếm được] ( relation between something and something ; relation to something ) mối quan hệ; mối tương quan

the connection or similarity between two things

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the relation between rainfall and crop production (IELTS TUTOR giải thích: mối tương quan giữa lượng mưa và sản lượng cây trồng)
  • the relation between knowledge and practice (IELTS TUTOR giải thích: mối quan hệ giữa kiến thức và thực hành) 
  • the cost of this project bears /has /shows no relation to the results (IELTS TUTOR giải thích: chi phí của đề án này chẳng co quan hệ gì đến kết quả)

  3. [Danh từ đếm được] người bà con; thân thuộc

  (a member of your family)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • is he any relation to you ? (IELTS TUTOR giải thích: hắn có họ hàng gì với anh không?)
  • he's no relation to me (IELTS TUTOR giải thích: hắn chẳng có họ hàng gì với tôi cả)
  • what relation are you to each other ? (IELTS TUTOR giải thích: hai người có họ hàng với nhau như thế nào?)
  • a close /near /distant relation of mine (IELTS TUTOR giải thích: người có họ gần/xa với tôi)
  • relation by (on ) the father's side (IELTS TUTOR giải thích: người bà con bên nội)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK